Dodatki do zasiłku rodzinnego 2013

Dodatki przysługują przy spełnieniu odpowiednich kryteriów dochodowych.

 • Urodzenie dziecka – 1000,00 zł (warunkiem jest, że roczny dochód rodziny nie może przekraczać 85tyś. złotych).

Poniższe dodatki wypłacane są miesięcznie przy dochodach nieprzekraczających 539zł/m-c oraz 623zł/m-c, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

 • Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00zł
 • W rodzinie wielodzietnej, na trzecie i następne dzieci – 80,00zł
 • Dla osoby samotnie wychowującej dziecko – 170zł, jednak nie więcej niż 340zł na wszystkie dzieci; jeśli dziecko jest niepełnosprawne to do tej kwoty dolicza się 80zł, jednak nie więcej niż 160zł na wszystkie niepełnosprawne dzieci.
  Z tego świadczenia może skorzystać także osoba pełnoletnia ucząca się, gdy oboje rodzice nie żyją.
 • Dodatek do kształcenia dziecka niepełnosprawnego wymagającego rehabilitacji; 60zł do 5 roku życia dziecka, 80zł do ukończenia 24 roku życia.
 • Na rozpoczęcie roku szkolnego 100zł na dziecko. Z tego świadczenia może skorzystać również osoba pełnoletnia ucząca się, gdy oboje rodzice nie żyją.
 • Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 50zł na dziecko, oraz 90zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny 2013

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne wypłacane z budżetu państwa rodzinom/opiekunom w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski pobiera się i składa w Urzędzie Miasta, Gminy lub w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać zasiłek rodzinny?
Warunki te są określone ustawowo (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami).
Miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekraczać 539zł oraz 623zł, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.
Jednorazowe przekroczenie tej kwoty o kilka złotych nie eliminuje nas ze skorzystania z zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

 • rodzicom lub jednemu z nich
 • opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka
 • pełnoletniej osobie uczącej się niebędącej na utrzymaniu rodziców (rodzice nie żyją lub zasądzono alimenty)

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego na dziecko:

 • do ukończenia 5 roku życia – 77,00 zł
 • powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 106,00 zł
 • powyżej 18 do ukończenia 24 roku życia – 115,00 zł